Grunty pod inwestycje  oferowane przez BRACCO Sp. z o.o.

Nasza firma posiada w swojej ofercie również grunty pod inwestycję zlokalizowane na terenie  Osiedla Park Sudecki w Jeleniej Górze.

Zainteresowanych inwestowaniem na terenie Osiedla Park Sudecki prosimy o kontakt z pracownikami biura Spółki.

CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Nieruchomość w zasadniczym obrysie ma kształt regularny. W jej skład wchodzą trzy płaskie działki. Parcele w przeszłości były zajmowane przez budynki i place manewrowo-defiladowe jednostki wojskowej. W 2014 r. zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe obiektów nieużytkowanych i będących w złym stanie technicznym. W chwili obecnej teren jest niezabudowany, porośnięty zielenią nieurządzoną, w części z pozostałościami powierzchni utwardzonych. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona.

OPIS LOKALIZACJI DZIAŁEK ORAZ ICH SĄSIEDZTWA.

Nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta Jeleniej Góry, przy skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i al. Solidarności. Ulice te otaczają parcele od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. Obie przyległe ulice charakteryzują się dużym natężeniem ruchu, ul. Sudecka jest drogą wylotową z Jeleniej Góry w kierunku Karpacza, a al. Solidarności, to obwodnica Jeleniej Góry. Od północnego-zachodu teren graniczy z osiedlem domków jednorodzinnych. Stronę północno-wschodnią stanowi granica z komfortowym osiedlem budynków wielorodzinnych: „Osiedle Park Sudecki”.

CHARAKTERYSTYKA GEODEZYJNO-PRAWNA.

Działka nr 12 – powierzchnia 0,8388 ha, użytek 3MW,U. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Działka nr 14 – powierzchnia 0,0689 ha, użytek 2MW,U. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.
Działka nr 15 – powierzchnia 1,5251 ha, użytek 2MW,U. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej.

SYTUACJA PLANISTYCZNA.

Dla terenu oferowanych nieruchomości został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 523.LVII.2014, z dnia 30 czerwca 2014 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Obwodnicy Południowej i ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze”, opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3173,  data ogłoszenia: 11.07.2014.
Szczegóły dotyczące sposobu zagospodarowania oferowanych działek zawiera §19.1, str. 9 tekstu uchwały opublikowanej na stronie http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2014/3173/.

PRZEDMIOT OFERTY.

Oferowaną nieruchomość stanowią działki numerach 12, 14 i 15 położone w Jeleniej Górze, w obrębie geodezyjnym nr 0043, jednostka ewidencyjna 026101_1 Miasto Jelenia Góra,  powiat Miasto Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,4328 ha. Dla wymienionych wyżej parceli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00070069/0.
Oferta dotyczy sprzedaży prawa własności, dzierżawy, budowy pod klucz. Działki o numerach 14 i 15 sprzedawane są razem.

DOSTĘP DO MEDIÓW.

Nieruchomość posiada dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA.

Obsługa komunikacyjna oferowanych działek jest realizowana za pomocą dwóch zjazdów z ulicy Sudeckiej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych działek. Obydwa zjazdy zaznaczono na powyższych zdjęciach. Dodatkowo komunikację z oferowanymi działkami poprawia bezpośrednie sąsiedztwo al. Solidarności (drogi wojewódzkiej nr 367), będącej odcinkiem obwodnicy Jeleniej Góry.

PRZEZNACZENIE TERENU.

Oferowana nieruchomość może być przeznaczona pod zabudowę obiektów na cele usługowe.

ul. Sudecka 83
58-500 Jelenia Góra
e-mail: biuro@bracco.pl

BRACCO Sp. z o.o.

KRS 0000198541,
NIP: 611-25-09-284

DOŁĄCZ DO NAS :

facebook
twitter
googleplus
youtube
BRACCO Sp z o.o.